Statutul

 
 

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Denumirea, obiectivele şi membrii partidului
1A. Denumirea şi însemnele partidului

Art. 1 Denumirea partidului
(1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Național Liberal.
(2) Partidul Național Liberal reprezintă rezultatul fuziunii dintre Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal – PNL (PDL+PNL).
(3) Denumirea prescurtată a partidului este PNL.

 
 

Capitolul II – Principiile de Organizare si Activitatea Interna a PNL

2 A. Organizarea generală
Art. 9

(1) PNL este organizat pe criteriul administrativ teritorial şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării, la nivel local, judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional.
(2) Pentru membrii cu domiciliul în afara ţării funcţionează Organizaţia PNL Diaspora cu sediul în municipiul Bucureşti.

 
 

Capitolul III – Membrii Partidului Național Liberal

3A. Dobândirea calităţii de membru
Art. 14

În condiţiile prevăzute de regulament, membrii PNL pot dobândi calitatea de membru de onoare.

 
 
 

Capitolul IV – Structura internă a partidului

4. Organizaţiile teritoriale
4 A. Organizaţia de secţie de votare
Art. 35

Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizaţia de secţie de votare (OSV), care este constituită pe teritoriul unei secţii de votare şi poartă numărul acesteia.

 
 

Capitolul V – Alte organizaţii ale PNL

Alte organizaţii ale PNL
Art. 46

PNL poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acestea reunesc membri PNL grupaţi pe un criteriu specific.

 
 

Capitolul VI – Grupurile Interne

6 A. Grupul Parlamentarilor PNL
Art. 53

(1) Grupul Parlamentarilor (GP) al PNL este format din toţi parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale PNL din Parlamentul României şi din Parlamentul European.
(2) Principala obligaţie a GP este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.
(3) Conducerea GP al PNL este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor.
(4). Cel puţin lunar, prim-ministrul / viceprim-ministrul / miniştrii PNL prezintă grupurilor parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputaţilor o informare privind activitatea desfăşurată şi strategia viitoare. Atunci când un ministru, secretar de stat sau orice alt reprezentant susţinut de PNL în administraţia publică centrală este invitat la şedinţa grupurilor parlamentare ale PNL, prezenţa sa devine obligatorie. În caz de forţă majoră, întâlnirea poate fi amânată o singură dată.
(5) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat , precum şi cei care deţin funcţiile asimilate acestora au obligaţia de a se prezenta lunar sau ori de câte ori sunt invitaţi, în comisiile de specialitate ale PNL pentru a dezbate politicile publice ale ministerelor în cauză.
(6) Miniştrii PNL nu vor înainta niciun proiect de lege cu impact economic/social sau altă măsură la nivel guvernamental cu impact economic/social fără consultarea grupurilor parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputaţilor. În cazul în care există un dezacord între miniştri şi grupurile parlamentare în ceea ce priveşte promovarea unui act normativ cu impact economic/social, situaţia va fi supusă analizei şi deciziei BPN.
(7) Grupurile parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputaţilor se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament. Cele două regulamente sunt elaborate de conducerea fiecărui grup parlamentar şi sunt aprobate de BPN.

 
 
 

Capitolul VII – Structura de conducere a partidului

7. Convenţia Naţională
7 A. Atribuţii Generale
Art. 61

La nivel naţional, PNL are următoarele organisme de conducere:
a. Conventia Nationala (CON )
b. Consiliul National (CN)
c. Colegiul Director National (CDN)
d. Biroul Politic National (BPN)

 
 

Capitolul VIII – Consiliul Naţional

8 A. Funcţia şi atribuţiile
Art. 80

(1) Consiliul Naţional (CN) este organismul de conducere, decizie politică şi organizatorică al PNL în perioada dintre Convenţiile Naţionale. În acest sens, CN poate adopta orice hotărâre de competenţa CON, cu excepţia adoptării de noi moţiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi preşedinţi ai CNSR, CA şi CNRC.
(2) CN adoptă hotărâri în prezenţa majorităţii membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă prin dispoziţii speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.

 
 

Capitolul IX – Colegiul Director Naţional

Colegiul Director Naţional

Art. 87
(1) Colegiul Director Naţional (CDN) este organismul de conducere a activităţii PNL în perioada dintre şedinţele CON şi este format din membrii BPN, preşedinţii organizaţiilor de nivel judeţean, trezorierul.
(2) La reuniunile CDN participă de drept Preşedinţii CNSR, CA şi CNRC, fară drept de vot.
(3) CDN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BPN, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre preşedinţii BPJ.

 

 
 
 

Capitolul X – Biroul Politic Naţional

10 A. Funcţia şi atribuţiile
Art. 90

BPN este organismul permanent de conducere a activităţii partidului între două şedinţe consecutive ale CDN.

 
 

Capitolul XI – Comisiile naţionale

11 A. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente
Art. 103

(1) Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente (CNSR) este compusa dintr-un presedinte ales de CON si 8 membri alesi de CN;
(2) CNSR propune CN, in cazul in care este necesar, modificarea Statutului;
(3) CNSR elaboreaza regulamentele atribuite in competenta sa de prezentul statut si verifica concordanta cu statutul partidului a tuturor regulamentelor elaborate ca urmare a cerintelor prezentului statut.
(4) Comisia poate fi sesizată de organisme ale partidului în legătură cu neclarităţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluţia CNSR este obligatorie în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului în cazul respectiv şi în toate celelalte cazuri similare viitoare.
(5) În termen de maximum 30 de zile, CNSR va soluţiona sesizarea respectivă. Hotărârea CNSR este definitivă.
(6) Preşedintele CNSR nu poate avea nicio altă funcţie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi ai CNSR vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
(7) În prima reuniune, CNSR alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaborează Regulamentul CNSR, pe care îl supune avizului BPN şi aprobării CN.
(8) CNSR prezintă un raport CON şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CN. CNSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau CN a problemelor care ţin de activitatea sa.

 
 

Capitolul XII – Gestionarea carierei şi candidatura în PNL

12 A. Gestionarea carierei

Art. 115
Principiile de bază în gestionarea carierei membrului PNL sunt eficienţa activităţii politice şi competenţa.

 

 
 
 

Anexa 1 – reprezentare grafică

Reprezentarea grafică a semnului permanent al Partidului Național Liberal

 
 

Capitolul XIII – Candidatura pentru funcţii în interiorul partidului

13 A. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte
Art. 119

(1) Candidatura la funcţia de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect de moţiune.
(2) Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:
a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;
b) depune, impreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune;
c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor prezentului Statut.

 
 

Capitolul XIV – Candidatura pentru funcţii în afara partidului

14 A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţe

Art. 124
Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelor sau se numeşte cu sprijin politic, organizaţia teritorială corespunzătoare este obligată să depună candidaturi.

 

 
 

Capitolul XV – Alte dispoziţii

15. Colaborari, asocieri, afilieri, fuziuni
Art.131

PNL poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere şi fuziune pe plan intern şi internaţional cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţii civile, atunci când se constată că ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în contradicţie cu Programul politic sau Statutul PNL, cu hotărârile CON, sau cu dispoziţiile Constituţiei şi principiile ordinii de drept.

 
 

Capitolul XVI – Patrimoniul şi veniturile partidului

Patrimoniul şi veniturile partidului
Art. 137
Sursele de finanţare ale PNL provin din:
a) cotizaţiile membrilor partidului;
b) donaţii şi legate;
c) venituri provenite din activităţi proprii;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) alte surse, potrivit legii.

 
 

Capitolul XVII – Publicaţiile PNL

Publicaţiile PNL
Art. 145

(1) În vederea colaborării permanente cu membrii şi cu alegătorii şi pentru îmbunătăţirea imaginii sale, PNL poate, în condițiile legii, edita, realiza şi difuza propriile publicaţii ori alte materiale de informare şi cultură politică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean ori local.
(2) Toate aceste publicaţii şi materialele de informare şi cultură politică sunt proprietatea partidului şi conţin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicaţii sau fiecărui material.
(3) La nivel naţional se organizează Biroul de Presă al Partidului (PRES PNL). Aprobările pentru editarea publicaţiilor judeţene şi locale ale PNL se obţin de la Trezoreria PNL.

 
 
 

Capitolul XVIII – Dispoziţii finale

Dispoziţii finale
Art. 147

În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, PNL va fi reprezentat din punct de vedere juridic de preşedinte, de un prim-vicepreşedinte desemnat de preşedinte sau, după caz, de o persoană desemnată de BPN.

 
 

Capitolul XIX – Dispoziţii tranzitorii

Dispoziţii tranzitorii
Art. 151

Prevederile referitoare la alegerile interne din partid privind organismele de conducere la toate nivelurile intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Powered by WordPress